Etiketa Kensei

Jak provádíme v Kensei etiketu při vstupu do dódžó a jeho opuštění:

 1. Při vstupu se ve dveřích každý ve stoje ukloní  směrem vpřed ricurei a ustoupí na pravou stranu (žáci), nebo levou stranu (učitelé). Dále každý ihned zaujme sed na patách seiza a provede pokornou úklonu směrem ke kamize.
 2. První vcházející očistí prostor mopem a předá ho dalšímu, takto všichni očistí celé dódžó.
 3. Nejstarší sempajové dohlédnou na okamžité vyvěšení kamizy a postavení oltáře.
 4. Bez mluvení se každý připraví na cvičení a využije čas do nástupu na přípravu a rozcvičení.
 5. Nováčků se ujmou nejstarší sempajové a hned jim vysvětlí základy etikety a držení a zacházení s mečem.
 6. Při odchodu se vše provádí v opačném sledu, pouze úklid mopem se neprovádí.

Jak provádíme úvodní hadžime no reihó v iaidó v Kensei dódžó:

 1. Nejvyšší technický stupeň, sempaj, nebo služebně nejstarší zavelí povel „seiretsu!“ (čti sejrec) 整列
 2. Všichni se seřadí podle technických stupňů a služebního stáří do řady směrem od kamizy.
 3. Sempaj velí „šinzen ni 神前 い (všichni se otočí na kamizu a převezmou meč do pravé ruky) rei!“ 礼(všichni se ukloní 30 stupňů ke kamize s pohledem na zem)
 4. Sempaj vyčká až si učitel sedne do seiza sedu na patách a potom zavelí „čakuza!“ 着座
 5. Všichni se usadí a položí meč podél pravé nohy dle ZNKR (nebo Koryu MSR pokud je na ní celý trénink zaměřený)
 6. Sempaj zavelí „séza!“ a všichni zaujmou pozici pro krátké intenzivní zklidnění mysli
 7. Na znamení senseje velí sempaj jame!“ 止め a všichni dají ruce jak říká předpis pro sezení v seiza
 8. Sempaj zavelí „sensei ni rei!“ 先生い礼 a všichni se ukloní v seiza dle předpisu
 9. Na pokyn senseje všichni přesunou meč do pozice k úkloně meči a sempaj zavelí „tó rei!“ 刀い礼, všichni se předpisově ukloní v seiza meči.
 10. Na pokyn senseje všichni vetknou meče za obi
 11. Sempaj počká až sensei vstane ze seiza a pak zavelí „kiritsu!“ 起立 (čti kiric)

Závěrečné owari no reihó se provádí v opačném sledu. Pokud je v dódžó, kromě senseje, přítomný ještě sempaj se stupněm dan všichni žáci se sejdou v kruhu a poděkují si společně najednou úklonou v seiza.

 

Jak provádíme úvodní hadžime no reihó v kendó v Kensei dódžó:

 1. Nejvyšší technický stupeň, sempaj, nebo služebně nejstarší zavelí povel „seiretsu!“ 整列 (čti sejrec)
 2. Všichni se seřadí podle technických stupňů a služebního stáří do řady směrem od kamizy.
 3. Sempaj velí „šinzen ni 神前 い (všichni se otočí na kamizu) rei!“ 礼 (všichni se ukloní 30 stupňů ke kamize s pohledem na zem)
 4. Sempaj vyčká až si učitel sedne do seiza sedu na patách a potom zavelí „čakuza!“ 着座
 5. Všichni se usadí a položí sinaj, boken podél levé nohy dle ZNKR
 6. Sempaj zavelí „séza!“ a všichni zaujmou pozici pro krátké intenzivní zklidnění mysli
 7. Na znamení senseje velí sempaj „jame!“ 止め a všichni dají ruce jak říká předpis pro sezení v seiza
 8. Sempaj zavelí „sensei ni rei!“ 先生い礼 a všichni se ukloní v seiza dle předpisu
 9. Sempaj zavelí „otagai ni rei!“ お互い礼 a všichni se ukloní v seiza dle předpisu
 10. Na pokyn senseje všichni uchopí šinaj nebo boken a vyčkají v seiza
 11. Sempaj počká až sensei vstane ze seiza a pak zavelí „kiritsu!“ 起立 (čti kiric)

Závěrečné owari no reihó se provádí v opačném sledu. Po ukončení reihó si všichni poděkují se sensejem i vzájemně mezi sebou dle hierarchie v dódžó.

Jak provádíme reihó v Kensei dódžó, přijde-li učitel pozdě:

1. Při vstupu učitele do dódžó zavelí vedoucí sempaj „jame!“, všichni se okamžitě otočí směrem na učitele, sednou si do seiza, vyjmou meče z obi, nebo položí šinaje, a položí je na pravou stranu. Zde počkají až se učitel posadí.

2. Vzájemně se pozdraví úklonou v seiza, učitel je pak vyzve přítomné aby pokračovali ve cvičení, dokud se nepřipraví a nepřevezme výuku.

Pokud učitel odchází dříve ze cvičení, iniciuje sám způsob etikety po dohodě se sempajem a v závislosti na situaci odchodu.

Jak provádíme reihó v Kensei dódžó, přijde-li žák pozdě:

 1. Při vstupu se ve dveřích každý ve stoje ukloní  směrem vpřed ricurei a ustoupí na pravou stranu (žáci), nebo levou stranu (učitelé). Dále každý ihned zaujme sed na patách seiza a provede pokornou úklonu směrem ke kamize.
 2. Věci, které má žák s sebou hned potom odnese na své místo a bez meče a bez prodlevy jde po obvodu dódžó pozdravit učitele.
 3. Vyčká v seiza až mu dá učitel pokyn a vzájemně se pozdraví v sedě seiza.
 4. Žák se potom okamžitě odebere připravit si vybavení a provede obecné reiho (v iaidó meči, v kendó partnerovi) a přidá se ke cvičení.

Pokud žák odchází dříve ze cvičení, platí tento postup v obráceném sledu.

Dódžó kun 道場訓 :

 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme studovat a provádět tradiční japonská umění iaidó a kendó.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme chránit dobré jméno našeho dódžó a našeho učitele.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme provádět pozdravy při vstupu do dódžó, ostatním cvičencům, učiteli a kamize.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme ochraňovat výuku v našem dódžó a uplatňovat ji v praxi beze zbytku.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme dodržovat godžó 五常, pět ideálů: džin 仁 lidskost (soucit k bližnímu), gi 義 smysl pro poctivost, povinnost a spravedlnost, rei 礼 slušnost, či 智 moudrost a šin 信 pravdu.
 • 一、hitocu, zaprvé: Půjdeme principem šú 守 chránit, poslouchat (tradiční moudrost, učit se základům, kopírovat učitele).
 • 一、hitocu, zaprvé: Půjdeme principem ha 破  odpojit, přestat (odtrhnout se od iluzí vlastního já).
 • 一、hitocu, zaprvé: Půjdeme principem ri 离 odejít, osamostatnit se (transcendence – nejsou žádné techniky nebo poučky, všechny pohyby jsou přirozené, technika se s myslí spojila v jednotu bez lpění na formách, překonání fyzické formy).
 • 一、hitocu, zaprvé: Nebudeme zneužívat získané informace v dódžó.
 • 一、hitocu, zaprvé: Nebudeme poskytovat získané informace nebo vyučovat někoho jiného bez dovolení.

Základní pravidla Kensei dódžó:

 1. Člen svým chováním a jednáním nesmí ohrozit ani své zdraví a bezpečnost, ani zdraví a bezpečnost ostatních členů.
 2. Člen je povinen odpovědně pečovat o zapůjčený materiál a udržovat ho v čistotě.
 3. Jakýkoliv úraz je člen povinen hlásit trenérovi nebo pověřené osobě v tělocvičně.
 4. Člen se zavazuje k dodržování etických, morálních a mravních pravidel a předpisů japonských tradičních umění boje.
 5. Člen se zavazuje pravidelně se vzdělávat pod vedením učitele o.s. Kensei, účastnit se jím navržených seminářů, zkoušek a závodů.
 6. Člen o.s. Kensei smí působit a cvičit v ostatních oddílech v České federaci kendó i mimo ni pouze po oznámení a schválení vedoucím o.s. Kensei.
 7. Člen se zavazuje chovat se v tělocvičně i mimo ni tak, aby šířil dobré jméno o.s. KENSEI i japonských bojových umění.
 8. Do tělocvičny vstupuje člen mladší 18 let pouze za přítomnosti trenéra nebo jeho asistenta, popřípadě trenérem pověřeného člena staršího 18 let.
 9. Na trénink v tělocvičně je člen povinen mít přiměřený oděv (volný sportovní oděv pro začátečníky, nebo cvičební oděv pro japonská bojová umění) a do tělocvičny vstupuje bez obuvi.
 10. V tělocvičně se členové řídí pokyny trenéra nebo pověřené osoby.

Členům je zakázáno:

 1. Nosit na tréninky a akce oddílu předměty nebezpečné pro život a zdraví lidí.
 2. Kouření, požívání návykových látek a alkoholu před tréninkem a v době tréninku a látek na listině antidopingového výboru ČR.
 3. Manipulovat s vybavením tělocvičny bez pokynu trenéra.

Odpovědnost za škody:

Člen (v případě nezletilých členů jeho zákonný zástupce) nese plnou odpovědnost za škody, které způsobí v době tréninků a ostatních akcí oddílu na vybavení oddílu a tělocvičny, rekreačního a sportovního zařízení, dopravních prostředků, či škody způsobené dalším účastníkům soustředění, provozovatelům středisek, pořadateli nebo dalším osobám. V případě vzniklých finančních nákladů se je zavazuje poškozeným v plné míře uhradit, tedy i včetně případné spoluúčasti.

Oddíl o.s. KENSEI neodpovídá za cennosti a osobní věci odložené v prostorách pronajatých oddílem pro provozování svých činností.

Kensei IFacebook

Archiv příspěvků

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace