Etiketa Kensei

Jak provádíme v Kensei etiketu při vstupu do dódžó a jeho opuštění:

 1. Při vstupu se ve dveřích každý ve stoje ukloní  směrem vpřed ricurei a ustoupí na pravou stranu (žáci), nebo levou stranu (učitelé). Dále každý ihned zaujme sed na patách seiza a provede pokornou úklonu směrem ke kamize.
 2. První vcházející očistí prostor mopem a předá ho dalšímu, takto všichni očistí celé dódžó.
 3. Nejstarší sempajové dohlédnou na okamžité vyvěšení kamizy a postavení oltáře.
 4. Bez mluvení se každý připraví na cvičení a využije čas do nástupu na přípravu a rozcvičení.
 5. Nováčků se ujmou nejstarší sempajové a hned jim vysvětlí základy etikety a držení a zacházení s mečem.
 6. Při odchodu se vše provádí v opačném sledu, pouze úklid mopem se neprovádí.

Jak provádíme úvodní hadžime no reihó v iaidó v Kensei dódžó:

 1. Nejvyšší technický stupeň, sempaj, nebo služebně nejstarší zavelí povel „seiretsu!“ (čti sejrec) 整列
 2. Všichni se seřadí podle technických stupňů a služebního stáří do řady směrem od kamizy.
 3. Sempaj velí „šinzen ni 神前 い (všichni se otočí na kamizu a převezmou meč do pravé ruky) rei!“ 礼(všichni se ukloní 30 stupňů ke kamize s pohledem na zem)
 4. Sempaj vyčká až si učitel sedne do seiza sedu na patách a potom zavelí „čakuza!“ 着座
 5. Všichni se usadí a položí meč podél pravé nohy dle ZNKR (nebo Koryu MSR pokud je na ní celý trénink zaměřený)
 6. Sempaj zavelí „séza!“ a všichni zaujmou pozici pro krátké intenzivní zklidnění mysli
 7. Na znamení senseje velí sempaj jame!“ 止め a všichni dají ruce jak říká předpis pro sezení v seiza
 8. Sempaj zavelí „sensei ni rei!“ 先生い礼 a všichni se ukloní v seiza dle předpisu
 9. Na pokyn senseje všichni přesunou meč do pozice k úkloně meči a sempaj zavelí „tó rei!“ 刀い礼, všichni se předpisově ukloní v seiza meči.
 10. Na pokyn senseje všichni vetknou meče za obi
 11. Sempaj počká až sensei vstane ze seiza a pak zavelí „kiritsu!“ 起立 (čti kiric)

Závěrečné owari no reihó se provádí v opačném sledu. Pokud je v dódžó, kromě senseje, přítomný ještě sempaj se stupněm dan všichni žáci se sejdou v kruhu a poděkují si společně najednou úklonou v seiza.

 

Jak provádíme úvodní hadžime no reihó v kendó v Kensei dódžó:

 1. Nejvyšší technický stupeň, sempaj, nebo služebně nejstarší zavelí povel „seiretsu!“ 整列 (čti sejrec)
 2. Všichni se seřadí podle technických stupňů a služebního stáří do řady směrem od kamizy.
 3. Sempaj velí „šinzen ni 神前 い (všichni se otočí na kamizu) rei!“ 礼 (všichni se ukloní 30 stupňů ke kamize s pohledem na zem)
 4. Sempaj vyčká až si učitel sedne do seiza sedu na patách a potom zavelí „čakuza!“ 着座
 5. Všichni se usadí a položí sinaj, boken podél levé nohy dle ZNKR
 6. Sempaj zavelí „séza!“ a všichni zaujmou pozici pro krátké intenzivní zklidnění mysli
 7. Na znamení senseje velí sempaj „jame!“ 止め a všichni dají ruce jak říká předpis pro sezení v seiza
 8. Sempaj zavelí „sensei ni rei!“ 先生い礼 a všichni se ukloní v seiza dle předpisu
 9. Sempaj zavelí „otagai ni rei!“ お互い礼 a všichni se ukloní v seiza dle předpisu
 10. Na pokyn senseje všichni uchopí šinaj nebo boken a vyčkají v seiza
 11. Sempaj počká až sensei vstane ze seiza a pak zavelí „kiritsu!“ 起立 (čti kiric)

Závěrečné owari no reihó se provádí v opačném sledu. Po ukončení reihó si všichni poděkují se sensejem i vzájemně mezi sebou dle hierarchie v dódžó.

Jak provádíme reihó v Kensei dódžó, přijde-li učitel pozdě:

1. Při vstupu učitele do dódžó zavelí vedoucí sempaj „jame!“, všichni se okamžitě otočí směrem na učitele, sednou si do seiza, vyjmou meče z obi, nebo položí šinaje, a položí je na pravou stranu. Zde počkají až se učitel posadí.

2. Vzájemně se pozdraví úklonou v seiza, učitel je pak vyzve přítomné aby pokračovali ve cvičení, dokud se nepřipraví a nepřevezme výuku.

Pokud učitel odchází dříve ze cvičení, iniciuje sám způsob etikety po dohodě se sempajem a v závislosti na situaci odchodu.

Jak provádíme reihó v Kensei dódžó, přijde-li žák pozdě:

 1. Při vstupu se ve dveřích každý ve stoje ukloní  směrem vpřed ricurei a ustoupí na pravou stranu (žáci), nebo levou stranu (učitelé). Dále každý ihned zaujme sed na patách seiza a provede pokornou úklonu směrem ke kamize.
 2. Věci, které má žák s sebou hned potom odnese na své místo a bez meče a bez prodlevy jde po obvodu dódžó pozdravit učitele.
 3. Vyčká v seiza až mu dá učitel pokyn a vzájemně se pozdraví v sedě seiza.
 4. Žák se potom okamžitě odebere připravit si vybavení a provede obecné reiho (v iaidó meči, v kendó partnerovi) a přidá se ke cvičení.

Pokud žák odchází dříve ze cvičení, platí tento postup v obráceném sledu.

Dódžó kun 道場訓 :

 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme studovat a provádět tradiční japonská umění iaidó a kendó.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme chránit dobré jméno našeho dódžó a našeho učitele.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme provádět pozdravy při vstupu do dódžó, ostatním cvičencům, učiteli a kamize.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme ochraňovat výuku v našem dódžó a uplatňovat ji v praxi beze zbytku.
 • 一、hitocu, zaprvé: Budeme dodržovat godžó 五常, pět ideálů: džin 仁 lidskost (soucit k bližnímu), gi 義 smysl pro poctivost, povinnost a spravedlnost, rei 礼 slušnost, či 智 moudrost a šin 信 pravdu.
 • 一、hitocu, zaprvé: Půjdeme principem šú 守 chránit, poslouchat (tradiční moudrost, učit se základům, kopírovat učitele).
 • 一、hitocu, zaprvé: Půjdeme principem ha 破  odpojit, přestat (odtrhnout se od iluzí vlastního já).
 • 一、hitocu, zaprvé: Půjdeme principem ri 离 odejít, osamostatnit se (transcendence – nejsou žádné techniky nebo poučky, všechny pohyby jsou přirozené, technika se s myslí spojila v jednotu bez lpění na formách, překonání fyzické formy).
 • 一、hitocu, zaprvé: Nebudeme zneužívat získané informace v dódžó.
 • 一、hitocu, zaprvé: Nebudeme poskytovat získané informace nebo vyučovat někoho jiného bez dovolení.

Základní pravidla Kensei dódžó:

 1. Člen svým chováním a jednáním nesmí ohrozit ani své zdraví a bezpečnost, ani zdraví a bezpečnost ostatních členů.
 2. Člen je povinen odpovědně pečovat o zapůjčený materiál a udržovat ho v čistotě.
 3. Jakýkoliv úraz je člen povinen hlásit trenérovi nebo pověřené osobě v tělocvičně.
 4. Člen se zavazuje k dodržování etických, morálních a mravních pravidel a předpisů japonských tradičních umění boje.
 5. Člen se zavazuje pravidelně se vzdělávat pod vedením učitele o.s. Kensei, účastnit se jím navržených seminářů, zkoušek a závodů.
 6. Člen o.s. Kensei smí působit a cvičit v ostatních oddílech v České federaci kendó i mimo ni pouze po oznámení a schválení vedoucím o.s. Kensei.
 7. Člen se zavazuje chovat se v tělocvičně i mimo ni tak, aby šířil dobré jméno o.s. KENSEI i japonských bojových umění.
 8. Do tělocvičny vstupuje člen mladší 18 let pouze za přítomnosti trenéra nebo jeho asistenta, popřípadě trenérem pověřeného člena staršího 18 let.
 9. Na trénink v tělocvičně je člen povinen mít přiměřený oděv (volný sportovní oděv pro začátečníky, nebo cvičební oděv pro japonská bojová umění) a do tělocvičny vstupuje bez obuvi.
 10. V tělocvičně se členové řídí pokyny trenéra nebo pověřené osoby.

Členům je zakázáno:

 1. Nosit na tréninky a akce oddílu předměty nebezpečné pro život a zdraví lidí.
 2. Kouření, požívání návykových látek a alkoholu před tréninkem a v době tréninku a látek na listině antidopingového výboru ČR.
 3. Manipulovat s vybavením tělocvičny bez pokynu trenéra.

Odpovědnost za škody:

Člen (v případě nezletilých členů jeho zákonný zástupce) nese plnou odpovědnost za škody, které způsobí v době tréninků a ostatních akcí oddílu na vybavení oddílu a tělocvičny, rekreačního a sportovního zařízení, dopravních prostředků, či škody způsobené dalším účastníkům soustředění, provozovatelům středisek, pořadateli nebo dalším osobám. V případě vzniklých finančních nákladů se je zavazuje poškozeným v plné míře uhradit, tedy i včetně případné spoluúčasti.

Oddíl o.s. KENSEI neodpovídá za cennosti a osobní věci odložené v prostorách pronajatých oddílem pro provozování svých činností.

Kensei IFacebook

Kensei Iaido restart seminář 2021

Kensei Iaido restart seminář 2021

Nejbližší akce

Čvn
26
So
10.00 Kensei iaidó „restart“ seminář 2021 v Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Kensei iaidó „restart“ seminář 2021 v Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Čvn 26 @ 10.00 – Čvn 27 @ 13.00
Kensei iaidó "restart" seminář 2021 @ Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Seminář iaidó pořádaný místo Kensei iaidó Taikai, které díky COVID 19 letos opět bohužel nebudeme moci uspořádat. Seminář se bude pořádat pouze za podmínek: Dovolí to restriktivní opatření COVID 19 platná v ČR Počty nakažených[...]
Říj
1
17.00 4. ročník Kensei soustředění Rad... v Penzion Radvanice
4. ročník Kensei soustředění Rad... v Penzion Radvanice
Říj 1 @ 17.00 – Říj 3 @ 14.00
4. ročník Kensei soustředění Radvanice 2021 @ Penzion Radvanice | Radvanice | Královéhradecký kraj | Česko
IV. ročník soustředění členů Kensei a dalších přátel oddílu- opět i s rodinami. Program bude rozeslán mailem.

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace

Archiv příspěvků